© 2023 by Annex. Proudly created with Wix.com

  • Grey Twitter Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

โครงสร้างคณะกรรมการ

การจัดการองค์ความรู้

ผศ.ดร.ไตรรัตน์  ยืนยง

อธิการบดี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

อาจารย์วีรพงษ์ สุทาวัน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ตำแหน่ง กรรมการ

ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ตำแหน่ง กรรมการ

อาจารย์ศิริอมร  กาวีระ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานอนุกรรมการ

อาจารย์หัสชัย ตั้งมั่งมี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ตำแหน่ง กรรมการ

อาจารย์ธีรพัฒน์  อินทร์ธรรม

อนุกรรมการ

อาจารย์กาบแก้ว ปัญญาไทย

อนุกรรมการ

อาจารย์พวงพิศ เรืองศิริกุล

อนุกรรมการ

อาจารย์จุฑามาศ สุขเป็ง

อนุกรรมการและเลขานุการ

นางสาวจิราภรณ์ พงศ์ธงชัย

อนุกรรมการและเลขานุการ

อาจารย์พรรณทิมา วรรณสุทธิ์

อนุกรรมการ

 
 
 

กิจกรรม

 
 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now